ชื่อ - นามสกุล :นายมงคล ชัยเจริญ
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดคำ
หน้าที่หลัก :สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดคำ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาเทศบาลตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดคำ