ชื่อ - นามสกุล :นายปราณี มาลาศรี
ตำแหน่ง :ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดคำ
หน้าที่หลัก :ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดคำ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาเทศบาลตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดคำ